Akademiska högtider » Historik » Doktorspromotionen: promotionsspråket

4 Doktorspromotionen: promotionsspråket

4.6 Promotionsspråket

Promotionsspråket, alltså det som används vid själva promoverandet, är antingen svenska eller latin. Undantaget är presentation av utländska hedersdoktorer, vilken ibland sker på engelska eller annat modernt språk. I Uppsala och Stockholm liksom vid SLU och Handelshögskolan får varje promotor själv välja ett av dessa språk; i Lund och Göteborg samt vid hälsouniversitetet och filosofiska fakulteten i Linköping är däremot latinet obligatoriskt. Umeå använder ett förkortat latinceremoniel, när det gäller hedersdoktorer, på så sätt att själva promotionsfraserna sägs på latin, medan de mer informativa delarna framförs på svenska. Svenska språket nyttjas där vid promotion av doktorer efter avlagda prov. Linköpings tekniska högskola, KI, KTH, Chalmers och Luleå har svenska som promotionsspråk.

Innehållet i formuläret är likartat, oavsett språk. Promo- tor förklarar sig vara vederbörligen utsedd av vederbörande fakultet samt innehavare av den rang, som nu skall utdelas till andra, vilket markeras genom påsättande av hatt eller lagerkrans. Först kallas jubeldoktorerna fram (i Stockholm först hedersdoktorerna) för att få ny lagerkrans och nytt diplom. Därefter ber promotor hedersdoktorerna motta tecknen på sin nya värdighet: hatten eller kransen, ringen och diplomet. Vid vissa universitet anges de tre insigniernas betydelse i formuläret, vid andra inte. Till sist tar promotor avsked av den nya doktorn honoris causa.

Som tredje steg vänder sig promotor till dem som avlagt doktorsexamen. Dessa ombeds att komma fram en och en för att motta sina insignier; som nämnts skiftar här bruket och överlämnandet kan exempelvis begränsas till att gälla diplom. Om någon promoveras utan att närvara personligen, läses vederbörandes namn upp, följt av ordet absens, "frånvarande". I det latinska formuläret avslutas med ordet dixi, "jag har talat". I det svenska formuläret finns ingen direkt motsvarighet, men exempelvis i Uppsala säger den agerande: "Härmed är mitt uppdrag som promotor fullgjort". När svensk översättning används, följer denna ofta påfallande väl den latinska texten även i stilistiskt avseende, vilket till exempel kan medföra att doktorerna betecknas som "vittberömda" eller "högt berömda" eller att avslutningsfrasen till de nypromoverade är "farväl". KTH har den mest komprimerade framställningen, där promotor i en fras talar om att han hälsar doktorn, promoverar honom/henne och överlämnar insignierna.

Nästa