Akademiska högtider » Historik » Doktorspromotionen: promotionsaktens aktörer

4 Doktorspromotionen: promotionsaktens aktörer

4.3 Promotionsaktens aktörer

Promotorerna. Promotor är den som ger promovendi deras värdigheter genom insignierna, dvs hatt, ring etc. Man har olika sätt att utse promotorer vid skilda läroanstalter; dock är det alltid en professor (undantag har förekommit i Umeå och Linköping) som själv måste vara doktor, fastän inte nödvändigtvis inom den fakultet det gäller. Promotor utses av fakulteten själv. Vid Lunds universitet väljs en för samtliga sk filosofiska fakulteter gemensam promotor. I Luleå är det alltid dekanus som promoverar hedersdoktorerna, medan prodekanus kreerar doktorerna efter avlagda prov. Promotor anses vara ett led i en succession och ett viktigt inslag i promotionen är att denna följd markeras genom kröningen med krans resp hatt och orden: "Jag XX, själv filosofie doktor..." eller "Ego NN, ipse iuris doctor..."


Övriga funktionärer

Här har alla läroanstalter olika system, beroende på de praktiska omständigheterna. I regel kallas den främst ansvarige promotionsövermarskalk eller övermarskalk; i Uppsala och vid KTH benämnes han/hon ceremonimästare. Dessa arbetsledare kan till sin hjälp ha biträdande övermarskalkar etc. Umeå har för varje fakultet en fakultetsmarskalk, som assisterar promotor vid överlämnandet av insignierna. Vid större arrangemang där finns också biträdande fakultetsmarskalkar. Vid nästan alla läroanstalters högtider fungerar ett större eller mindre antal studenter som marskalkar.’

Att låta kransflickor agera inför promoverandet vid filosofisk fakultet är en sedan 1800-talets början mycket uppmärksammad företeelse i Lund. Även i Göteborg förekommer kransflickor.

Nästa