Akademiska högtider » Historik » Doktorspromotionen: promotionsakten

4 Doktorspromotionen: promotionsakten

4.4 Promotionsaktens huvudsakliga förlopp

Utformningen av denna skiftar från lärosäte till lärosäte. En högtidlig procession in och en lika högtidlig ut är genomgående. Ett undantag utgör Chalmers, som numera inte har någon procession. På många håll, nämligen i Stockholm, Umeå, SLU, Luleå, Chalmers och KTH har man promotions- och installationsakt vid samma tillfälle. Generellt kan också sägas, utan att det på varje enskild punkt nedan särskilt nämns, att man ofta utnyttjar promotionshögtiden till att utdela forskningsbelöningar, pedagogiska priser mm.

Umeå universitets akademiska festligheter har en något annorlunda struktur än vid andra lärosäten. Andra lördagen i oktober varje år firas universitetets högtidsdag, varvid förekommer promotion av hedersdoktorer, installation av nya professorer och utdelning av vetenskapliga pris. På våren vartannat år anordnas promotion av doktorer efter avlagda prov.

Här skall i korthet redogöras för huvuddragen av promotionsakten på skilda håll.

Uppsala: Rektor inleder med ett kort tal, varefter följer promotionsföreläsning. Så börjar promoverandet inom de "högre" fakulteterna, dvs de teologiska, juridiska, medicinska och farmaceutiska. Därefter hålls en kort parentation över de avlidna bland de personer som promoverades för 50 år sedan. Sedan vidtar promoverandet inom de tre filosofiska fakulteterna. Då detta är avslutat, uppstiger studentkårens ordförande i talarstolen och hyllar närvarande jubeldoktorer; en av dessa svarstalar.

I Lund försiggår akten på i huvudsak samma sätt. En olikhet är, som nämnts, att de filosofiska fakulteterna promoverar var för sig men av en gemensam promotor. Före denna filosofiska promovering intågar kransflickorna, som bär lagerkransarna. Efter promoverandet håller en av de nya doktorerna en oration för universitetet, varefter biskopen av Lund avslutar med en bön på latin.

Vid Göteborgs universitet inleds också promotionen med ett anförande av rektor. Därefter följer en högtidsföreläsning. Denna kan hållas av promotor eller av någon bland hedersdoktorerna. Härpå följer den medicinska fakultetens promotion, den odontologiska, den humanistiska, den samhällsvetenskapliga och den matematisk-naturvetenskapliga. Liksom i Lund förekommer kransflickor. Slutligen ingår en studentuppvaktning.

Stockholms universitet kombinerar promotion och installation. Högtidsföreläsning hålls av en av de installerade professorerna. Promotionsdelen av högtiden tillgår som vid de nämnda universiteten, med undantag av att hedersdoktorerna promoveras före jubeldoktorerna.

Umeå har som nämnts två olika promotionshögtider. årsfesten på hösten kombinerar installation och promotion av hedersdoktorer. Den inleds med tal av rektor, varefter följer promotion och installation. Vid vartannatårspromotionen av doktorer efter avlagda prov håller rektor ett välkomsttal. Därefter förrättas promotion, oftast med resp dekanus som promotor. Fakulteterna promoverar i den ordning de tillkommit i Umeå, nämligen först den odontologiska, därefter den medicinska, den matematisk-naturvetenskapliga, den samhällsvetenskapliga och den humanistiska.

Linköping: Rektor håller ett inledningsanförande. Därefter följer promotionen i ordning hälsouniversitetet, filosofiska fakulteten och tekniska högskolan.

SLU kombinerar promotion och installation. Rektor håller ett inledningsanförande och en av promotorerna föreläser, innan promoverandet fakultetsvis vidtar. Ett tal hålls av en studentkårsrepresentant, varefter följer installation av professorer, statsveterinärer, statshortonomer och statsagronomer.

KI: Rektor håller ett högtids- och välkomsttal. Därefter följer promotionen med dekanus som promotor först för den medicinska och därefter för den odontologiska fakulteten. Respektive dekanus/promotor håller ett inledningsanförande och promoverar medicine/odontologie hedersdoktorer och doktorer i medicinsk vetenskap i nämnd ordning.

KTH följer ordningen installation och promotion. Installationsföreläsning hålls av en av de installerade. En särskild promotor, utsedd av fakulteten, promoverar samtliga doktorer men doktorer efter avlagda prov presenteras av resp dekaner för delfakulteterna.

Chalmers kombinerar också promotion och installation. Promotor inleder med en promotionsföreläsning, därefter promoveras först hedersdoktorerna, sedan doktorer efter avlagda prov. De sistnämnda promoveras sektionsvis men av samma promotor. Rektor presenterar de nya professorerna och därefter håller en av dessa en installationsföreläsning. Till sist talar studentkårens ordförande samt en nypromoverad doktor.

Handelshögskolan: Högtiden inleds av rektors välkomsttal, varefter vidtar promotion av hedersdoktorer och ekonomie resp filosofie doktorer efter avlagda prov. Högtidsföreläsning hålles i anslutning till promotionsceremonin av en av Handelshögskolans professorer.

Luleå kombinerar också promotion och installation. Man har ingen promotionsföreläsning under själva akten, men hedersdoktorerna har tidigare under dagen hållit sådana. Rektor hälsar välkommen, varefter följer promotion och installation.

Nästa