Akademiska högtider » Historik » Doktorspromotionen: insignier

4 Doktorspromotionen: insignier

4.7 Insignier

Med detta uttryck avses de föremål som utdelas vid promotionsakten och som har symbolisk innebörd.

Doktorshatten symboliserar frihet men också makt. I gångna tider kunde en doktorshatt vara i färg och påminnande om en barett. Numera är hatten alltid svart och veckad. Doktorshatten inom teologisk fakultet har svart rosett. De övriga hattarna har guldspänne, innefattande resp fakultets symbol; dessa symboler skiftar också från lärosäte till lärosäte. Hatten utdelas vid promotion inom de som man - anknytande till den medeltida traditionen - brukar kalla "högre" fakulteterna, dvs de teologiska, juridiska, medicinska, odontologiska, farmaceutiska, lantbruksvetenskapliga, skogsvetenskapliga och veterinärmedicinska; i vissa fall gäller detta också vid tekniska fakulteter.

I massmedia talas det ofta om att någon "har fått sin doktorshatt", men man tänker då inte alltid på att vederbörande promovendus inom de filosofiska fakulteterna erhåller lagerkrans och inte hatt. Denna lagerkrans bärs i förekommande fall promotionsdagen, men den doktor som så önskar kan skaffa sig en filosofie doktorshatt att senare nyttja vid högtidliga tillfällen.

Lagerkransen var i den antika världen en segerkrans och den gällde som sådan också i renässansens triumftåg. Främst blev den sedan en utmärkelse för skalder men också redan vid de tidiga universiteten en belöning för lärda mödor. En forskare har menat, att i detta bruk också finns inslag av den folkliga seden att kora med majkrans eller skördekrans. Den har i Sverige och i Finland, men inte i andra länder, bibehållits som en promotionssymbol. Det är troligt att Tegnérs diktning, framför allt "Epilogen vid magisterpromotionen", bidragit till att hålla lagerkröningen som promotionssed så levande.

Ringen är av guld och symboliserar trohet; det har ibland uttryckts så att vederbörande ingått äktenskap med Vetenskapen. I forna dagar har den varit prydd med ädelsten; det gäller ännu för doktorsringarna i Danmark. De olika lärosätena liksom fakulteterna har skilda symboler, som pryder ringarna. Det bör observeras att ring inte vid alla lärosäten under själva akten överlämnas till samtliga promovender.

Diplomet var ursprungligen en skriftlig stadfästelse av de rättigheter som tillkom de promoverade. Praktiskt utgjorde det ett slags dokumentation, som den promoverade behövde, exempelvis vid resor till andra universitet. Diplomet utdelas numera till samtliga promovendi. Det är hoprullat och i regel försett med sigill. Det är emballerat på olika sätt. Diplomen är skrivna på latin i Uppsala, Lund, Göteborg och Stockholm. Vid Handelshögskolan får hedersdoktorerna diplom på latin och doktorer efter avlagda prov på svenska. övriga läroanstalter använder svenska. I Umeå är diplomet på svenska men hedersdoktorer får dessutom ett diplom på antingen engelska, tyska eller franska.

Nästa