Ceremonilexikon

Absens betyder frånvarande. Vissa jubeldoktorer har inte möjlighet att deltaga i promotionsakten men promoveras ändå, i sin frånvaro.

Diplomet, ursprungligen en skriftlig stadfästelse av de rättigheter som tillkom de promoverade, utdelas till samtliga promovendi.

Doktor efter avlagda prov är den officiella svenska termen för det latinska doctor iuvenis, pl doctores iuvenes som också ofta används.

Doktorshatten symboliserar frihet men också makt. Den är svart och veckad. Hatten utdelas vid promotion inom de så kallade högre fakulteterna, det vill säga de teologiska, juridiska, medicinska och farmaceutiska. Den teologiska hatten har svart rosett, de övriga fakulteterna har ett guldspänne framtill som representerar respektive fakultet.

Hedersdoktoratet eller doktoratet honoris causa är en värdighet, som fakulteterna utdelar till sådana personer som de särskilt vill hedra och knyta till sin forskningsgemenskap.

Jubeldoktor blir den som för femtio år sedan promoverades. 

Parnassen är en kateder eller i förekommande fall upphöjning som används under promotionen. Eftersom den inte bara är en talarstol utan också symboliserar det grekiska gudaberget. När promotor för en promovend över parnassen, vill det ge uttryck åt att vederbörande från och med nu ges rättighet att meddela akademisk undervisning.

Lagerkransen. Lagern var Apollos träd. Kransen utdelas av promotorerna inom de filosofiska fakulteterna. Seden att lagerkröna promovendi förekommer endast i Sverige och Finland. 

Promotor är den som promoverar; han/hon utses av vederbörande fakultet och skall själv vara professor samt doktor.

Promovendus/Promovenda kallas den som ska promoveras, (pl. promovendi). Promotus/Promota benämns den som är promoverad, (pl. promoti).

Promotionsspråket är antingen svenska eller latin, vilket promotor vid vissa lärosäten själv väljer.

Promotionsvägrare kallas den som förklarar sig icke vilja deltaga i promotionen. Vederbörande upptas inte i promotionsskrifterna. Akten är helt frivillig. Vid vissa lärosäten kan man bli promoverad absens medan 

Ringen är av guld och symboliserar trohet mot vetenskapen; de olika fakulteterna har skilda symboler, som pryder den. Vid ceremonin utdelas den endast till hedersdoktorerna; doktorer efter avlagda prov får själva avgöra om de vill skaffa ring eller ej.

Saluten sker enligt följande: För promotor och jubeldoktor dubbelskott, för hedersdoktorer enkelskott. Sedan doktorer efter avlagda prov inom en fakultet promoverats, saluteras de sammanlagt med tre skott.

Senast uppdaterad: 2024-01-19