Professorsinstallationen

Utöver doktorspromotionerna är professorsinstallationerna den tradition som förekommer vid samtliga svenska universitet och de forskningsbärande högskolorna. Installationen är ursprungligen det tillfälle då en professor, som den främste företrädaren för en forskningsdisciplin, intar sin lärostol. På många lärosäten installeras numera även sk befordrade professorer. Medan promotionerna har sin anknytning till de enskilda fakulteterna med en särskild promotor som agerande, är installationen en högtid som är gemensam för hela universitetet. Det är också universitetets rektor som installerar den nyutnämnde professorn.

Installationerna har fått två huvudinnebörder. Den ena är en form av välkomnande, en sorts upptagande av vederbörande i kretsen av professorskolleger. Den är att man uppmärksammar det ämnesområde som berörs, ett slags forskningsinformation. En eller flera av de professorer som skall installeras (installandi) ges tillfälle att hålla en föreläsning (installationsföreläsning).

Installationsskrifter förekommer också, varierande beträffande omfattning och uppläggning från lärosäte till lärosäte och från tid till annan. En tidigare variant av häfte, som ofta kallades inbjudningsskrift, upptog utförliga biografiska notiser om installandi samt en omfattande bibliografi. De skrifter som numera vanligen ges ut, innehåller i regel kortfattade personuppgifter om den nya professorn men framför allt en populärvetenskaplig uppsats, som vänder sig till en bredare publik.

Professorsinstallationens former varierar från plats till plats. Många lärosäten har, som nämnts, slagit samman installationen med doktorspromotionen till en högtid. Andra åter har separata installationer, ofta vid flera tillfällen under samma läsår.

Installation av ny rektor under högtidliga former förekommer vid olika lärosäten; äldst och noggrannast utformat är förmodligen ceremonielet i Uppsala, där evenemanget i fråga under gångna sekler betecknande nog kallades ”rektorsöl”.

Det kan slutligen nämnas att installation av professor förekommer även vid andra läroanstalter än de här nämnda. Således anordnar Operahögskolan i Stockholm installationshögtider med en myckenhet av högklassig sång och musik.

Senast uppdaterad: 2024-01-19