Akademiska högtider och traditioner

Skriften Akademiska högtider och traditioner har tillkommit på initiativ av Svenska Akademiska Högtidskonventet vid landets universitet och forskningsbärande högskolor. Huvudförfattare till textavsnitten har varit Torgny Nevéus. Samtliga konventsmedlemmar vid de olika lärosätena har bidragit med upplysningar och företagit kontroller. Behjälplig ifråga om avsnittet beträffande promotionsspråket har varit Gunhild Vidén, Göteborgs universitet. Redaktör Anne Heikkinen Sandberg. Utdrag ur skriften finns återgivna i undersidorna till denna.

Senast uppdaterad: 2024-01-19